Concursos 2015

DISPO 159.pdf (115488)
DISPO 120.pdf (113584)
dispo 181 PSICOLOGIA.pdf (115228)
dispo138.pdf (114954)
dispo. 180 PRIMARIA.pdf (115031)
DISPO.125.pdf (115086)
DISPO.126.pdf (112583)
 
ANEXO CRONOGRAMA.pdf (85402)
IF-2018-01857767-GDEBA-DTCDGCYE.pdf (79984)
IF-2018-01857870-GDEBA-DTCDGCYE.pdf (81724)
IF-2018-01857925-GDEBA-DTCDGCYE.pdf (80780)
IF-2018-01860130-GDEBA-DTCDGCYE.pdf (79834)
IF-2018-01861423-GDEBA-DTCDGCYE.pdf (83417)
IF-2018-01861480-GDEBA-DTCDGCYE.pdf (110390)
IF-2018-01861544-GDEBA-DTCDGCYE.pdf (84486)
IF-2018-01861753-GDEBA-DTCDGCYE.pdf (113061)
IF-2018-01917142-GDEBA-DTCDGCYE.pdf (203522)
RESOLUCION DIRECRTIVOS PRIMARIA.pdf (108470)
Cronograma secretarios de primaria.pdf (85399)
IF-2018-01854306-GDEBA-DTCDGCYE.pdf (79972)
IF-2018-01854721-GDEBA-DTCDGCYE.pdf (81570)
IF-2018-01855041-GDEBA-DTCDGCYE.pdf (80799)
IF-2018-01855173-GDEBA-DTCDGCYE.pdf (84043)
IF-2018-01855337-GDEBA-DTCDGCYE.pdf (83255)
IF-2018-01855463-GDEBA-DTCDGCYE.pdf (110303)
IF-2018-01855863-GDEBA-DTCDGCYE.pdf (84958)
IF-2018-01856015-GDEBA-DTCDGCYE.pdf (176285)
IF-2018-01856651-GDEBA-DTCDGCYE.pdf (112864)
Resolucion Secretarios de Primaria.pdf (107683)
DI-2018-02134854-GDEBA-DESDGCYE.pdf (107148)
IF-2018-01868264-GDEBA-DTCDGCYE (1).pdf (81681)
IF-2018-01868353-GDEBA-DTCDGCYE.pdf (80827)
IF-2018-01868505-GDEBA-DTCDGCYE.pdf (79831)
IF-2018-01868783-GDEBA-DTCDGCYE (1).pdf (83245)
IF-2018-01869269-GDEBA-DTCDGCYE (1).pdf (84439)
IF-2018-01869504-GDEBA-DTCDGCYE (1).pdf (206272)
IF-2018-01869675-GDEBA-DTCDGCYE.pdf (112878)
IF-2018-01869762-GDEBA-DTCDGCYE (1).pdf (85309)
IF-2018-01934184-GDEBA-DTCDGCYE (1).pdf (110522)
DI-2018-02183711-GDEBA-DPCYPSDGCYE (1)Secretaruios Psiicologia.pdf (108080)
IF-2018-01869834-GDEBA-DTCDGCYE (1).pdf (79945)
IF-2018-01869909-GDEBA-DTCDGCYE (1).pdf (81434)
IF-2018-01870039-GDEBA-DTCDGCYE (2).pdf (80749)
IF-2018-01870201-GDEBA-DTCDGCYE.pdf (83834)
IF-2018-01870261-GDEBA-DTCDGCYE (1).pdf (83229)
IF-2018-01870531-GDEBA-DTCDGCYE (1).pdf (110178)
IF-2018-01870710-GDEBA-DTCDGCYE (1).pdf (84900)
IF-2018-01871009-GDEBA-DTCDGCYE (3).pdf (199648)
IF-2018-01871192-GDEBA-DTCDGCYE (2).pdf (112466)
IF-2018-01871379-GDEBA-DTCDGCYE (1).pdf (85304)
Disposición N° 2 - 18- SECTRETARIOS INICIAL.pdf (108608)
IF-2018-01863702-GDEBA-DTCDGCYE (1).pdf (79940)
IF-2018-01864294-GDEBA-DTCDGCYE (2).pdf (81403)
IF-2018-01864374-GDEBA-DTCDGCYE (1).pdf (80729)
IF-2018-01864533-GDEBA-DTCDGCYE (1).pdf (84055)
IF-2018-01864691-GDEBA-DTCDGCYE (1).pdf (83224)
IF-2018-01865075-GDEBA-DTCDGCYE (1).pdf (110180)
IF-2018-01865437-GDEBA-DTCDGCYE (1).pdf (84922)
IF-2018-01865578-GDEBA-DTCDGCYE (1).pdf (200759)
IF-2018-01867206-GDEBA-DTCDGCYE A2.pdf (112789)
IF-2018-01867867-GDEBA-DTCDGCYE A1.pdf (85178)
Disposición 1-18 - Directivos de Inicial.pdf (109010)
IF-2018-01861856-GDEBA-DTCDGCYE (1).pdf (79922)
IF-2018-01862035-GDEBA-DTCDGCYE (1).pdf (81697)
IF-2018-01862216-GDEBA-DTCDGCYE (1).pdf (80786)
IF-2018-01862576-GDEBA-DTCDGCYE (1).pdf (79808)
IF-2018-01862784-GDEBA-DTCDGCYE (1).pdf (83239)
IF-2018-01862878-GDEBA-DTCDGCYE (2).pdf (110370)
IF-2018-01862957-GDEBA-DTCDGCYE (1).pdf (84448)
IF-2018-01863039-GDEBA-DTCDGCYE (1).pdf (239840)
IF-2018-01863118-GDEBA-DTCDGCYE (1).pdf (113103)
IF-2018-01863205-GDEBA-DTCDGCYE (1).pdf (85288)
RESFC- 2018 - 264 -GDEBA-DGCYE Resolución rectificatoria Concurso SAD.pdf (252797)
( PAG 15 ).JPG (717782)
( PAG 16 ).JPG (773887)
( PAG 17 ).JPG (686519)
( PAG 18 ).JPG (453975)
( PAG 19 ).JPG (684893)
( PAG 20 ).JPG (742144)
( PAG 21 ).JPG (659981)
(PAG 1).JPG (856767)
(PAG 2).JPG (1009222)
(PAG 3).JPG (886846)
(PAG 4).JPG (1002705)
(PAG 5 ).JPG (763250)
(PAG 6).JPG (933379)
(PAG 7).JPG (904581)
(PAG 8).JPG (823175)
(PAG 9).JPG (913202)
(PAG 10).JPG (780035)
(PAG 11).JPG (779998)
(PAG 12).JPG (816300)
(PAG 13 ).JPG (761394)
(PAG 14).JPG (721292)
RES N° 217 .JPG (731318)
RES N° 217 0001.JPG (828232)
RES N° 217 0002.JPG (475651)
ANEXO I - IF-2018-01434929-GDEBA-DGADODGCYE.pdf (82104)
ANEXO II - IF-2018-01434961-GDEBA-DGADODGCYE.pdf (86348)
ANEXO III - IF-2018-01434989-GDEBA-DGADODGCYE.pdf (94599)
ANEXO IV - IF-2018-01435034-GDEBA-DGADODGCYE.pdf (89844)
ANEXO V - IF-2018-01435073-GDEBA-DGADODGCYE.pdf (90118)
DISPOSICIÓN -2018-01 de SAD.pdf (103130)
a1 secret especial.pdf (85391)
a2 se.pdf (113818)
a3 se.pdf (146524)
a4 se.pdf (84906)
a5 se.pdf (110153)
a6 se.pdf (83234)
a7 se.pdf (84045)
a8 se.pdf (80724)
a9 se.pdf (81557)
a10 se.pdf (79975)
Pruebas de Selección Secretarios de Especial.pdf (108722)
A1 DE.pdf (85269)
a2 de.pdf (113711)
a3 de.pdf (157768)
a4 de.pdf (84445)
a5 de.pdf (110226)
a6 de.pdf (83218)
a7 de.pdf (79827)
a8 de.pdf (80760)
a9 de.pdf (81560)
a10 de.pdf (79814)
Pruebas de Selección Directivos Especial.pdf (108454)
A1 SEF.pdf (85134)
a2 sef.pdf (113864)
a3 sef.pdf (103382)
a4 sef.pdf (84918)
a5 sef.pdf (110179)
a6 sef.pdf (83049)
a7 sef.pdf (84029)
a8 sef.pdf (80727)
a9 sef.pdf (81396)
a10 sef.pdf (79936)
Pruebas de Selección Secretarios EF.pdf (108369)
a 1 def.pdf (85134)
a 2 def.pdf (113687)
a3 def.pdf (101655)
a4 def.pdf (84397)
a5 def.pdf (82759)
a6 def.pdf (83226)
a7 def.pdf (79800)
a8 def.pdf (80791)
a9 def.pdf (81683)
a10 def.pdf (79926)
Disposición N° 12 Directivos de EFI.pdf (108909)
DI-2018-02136408-GDEBA-DDEADGCYE.pdf (108661)
IF-2018-01861937-GDEBA-DTCDGCYE.pdf (79908)
IF-2018-01862115-GDEBA-DTCDGCYE (1).pdf (81455)
IF-2018-01862448-GDEBA-DTCDGCYE.pdf (80561)
IF-2018-01862694-GDEBA-DTCDGCYE.pdf (84070)
IF-2018-01864227-GDEBA-DTCDGCYE (1).pdf (83102)
IF-2018-01864451-GDEBA-DTCDGCYE.pdf (110214)
IF-2018-01864605-GDEBA-DTCDGCYE.pdf (84979)
IF-2018-01865024-GDEBA-DTCDGCYE.pdf (114565)
IF-2018-01865261-GDEBA-DTCDGCYE.pdf (112971)
IF-2018-01865493-GDEBA-DTCDGCYE.pdf (85337)
DISPOSICION 2018-10.pdf (109028)
 
Resolución 824-05 (Concursos).pdf (90600)